Wednesday, April 16, 2008

Itinerary 2008 - China (Yunnan, Guangxi) UPDATED

Date(s): Location(s): Transport
--------------------------------
3/2: Luang Nam Tha, Laos -> Mengla, China : Bus
3/3: Mengla
3/4: Mengla -> Mandan: Motorbike taxi
3/5: Mandan -> Mengla -> Jinghong: Walk 10km, Minibus, VIP bus
3/6-7: Jinghong (Xishuangbanna)
3/8: Jinghong -> Jianshui: Overnight Sleeper Bus
3/9-11: Jianshui
3/12: Jianshui -> Xinjie (Yuanyang County): Bus
3/13-15: Xinjie
3/16: Xinjie -> Gejiu -> Kaiyun -> Yanshan: bus, bus, bus, bus
3/17: Yanshan -> Guangnan: Bus
3/18: Guangnan -> Bamei Village: Bus, walk, boat through cave
3/19: Bamei Village -> Guangnan: Boat through cave, walk, boat through cave, walk, bus
3/20: Guangnan -> Baise: Bus
3/21: Baise -> Beihai: Express Bus
3/22-26: Beihai
3/27: Beihai -> Wuzhou: Bus
3/28: Wuzhou
3/29: Wuzhou -> Hezhou Hot Springs: Bus
3/30: Hezhou Hot Springs -> Huangyao: Bus
3/31: Huangyao
4/1: Huangyao - Yangshuo: Bus
4/2-6: Yangshuo

1 comment:

Anonymous said...

what a schedule! you're still "ma3 bu4 ting2 ti2".
--weiqing